Archives

Danh sách Gia Đình Cựu Gs Văn Hoá Vụ (cập nhật 28-12-2019)

(Tổng số đã phục vụ: 311)


Trần Ngọc Huyến

Chỉ Huy Trưởng / VHVT

Mất

Ngô Văn Dzoanh

Văn Hoá Vụ Trưởng

Mất

Nguyễn Phước Ưng Hiến

Văn Hoá Vụ Trưởng

Nguyễn Văn Huệ

Văn Hoá Vụ Trưởng

Nguyễn Vân

Văn Hoá Vụ Trưởng

Đỗ Văn Mai

Văn Hoá Vụ Phó

Nguyễn Hữu Thông

Văn Hóa Vụ Phó

Mất

Lâm Nhật An

Khoa Điện

Trưởng Khoa

Mất

Phan Viết Ái

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Ngô Phước An

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Phan Thuận An

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Nguyễn Trọng An

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Mất

Cô Lan Anh

Phòng Thí Nghiệm Hoá Học

Giảng Viên
 

Bùi Đức Ân

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Nguyễn Trọng Ân

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Ẩn

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Trần Kim Anh

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Lê Văn Anh

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Bá

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Bào

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

VN

Trần Thành Bảo

Khoa Công chánh

Giảng Viên

VN

Trịnh Ngọc Bằng

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Trần Huy Bích

Khoa Khoa Học Xã Hội

GiảngViên

Thân Trọng Bình

KhoaToán

Giảng Viên

Mất

Phùng Văn Bộ

Khoa Điện

Trưởng Phân Khoa

Mất

Nguyễn Trọng Bối

KhoaToán

Giảng Viên

Nguyễn Ngọc Bội

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Lê Đình Cai

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Bùi Cảnh

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên Dân Chính

Mất

Bùi Mạnh Cần

Khoa Công Chánh

Huỳnh Bá Cầu

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Hữu Cầu

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Trung Chánh

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Văn Minh Châu

Phòng Thí Nghiệm

Chuyên Viên

Hồ Văn Châu

Khoa Khoa Học

Giảng viên

VN

Hoàng Trân Châu

Khoa Điện

Giảng Viên

VN

Nguyễn Văn Chỉnh

Khoa Điện

Giảng Viên

Vũ Kim Chu

Khoa Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

Trương Kim Chung

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Lê Chức

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Trần Như Chương

Khoa Nhân Văn

Trưởng Khoa

Mất

Ng Quốc Chương

Khoa Điện

Giảng Viên

VN

Lê Văn Chương

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Phan Đình Công

Thư Viện

Quản Thủ

Phan Tấn Công

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Nguyễn Ngọc Cương

Khoa Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

Mất

Vũ Ngô Cường

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Lê Việt Cường

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Phạm Quốc Cường

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Trương Minh Danh

Nguyễn Minh Diễm

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Tôn Thất Diên

Khoa Anh Văn

Trưởng Khoa

Nguyễn Văn Diệp

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Châu Diêm Diệu

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Xuân Diệu

Khoa Điện

Trưởng Khoa

Mất

Bùi Bách Diệp

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Lâm Văn Do

Khoa Nhân Văn

Trưởng Khoa

Trần Lưu Duyệt

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Từ Bộ Du

Khoa Điện

Giảng Viên

VN

Hoàng Gia Dũng

Khoa Nhân Văn

Giảng viên

Hồ Tấn Đa

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Nguyễn Văn Đài

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Tống Phước Đáng

Phòng Điều Hành

Trưởng Phòng

Nguyễn Thượng Đào

Khoa Khoa Học

Trưởng Phân Khoa

Nguyễn Thụy Đào

Kỹ Thuật Quân Sự

Giảng Viên

Trịnh Tiến Đạt

Khoa Toán

Giảng Viên

Lê Triệu Đẩu

Khoa Cơ Khí

Trưởng Khoa

Cho đến 1967

Võ Đệ

P. Thi Nghiệm Vật Lý

Trưởng Phòng

Phan Điện

Khoa Công Chánh

Trưởng Khoa

Mất

Nguyễn Thanh Điệp

Khoa Điện

Giảng Viên

Nguyễn Đúc Định

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Nghiêm Xuân Đốc

Khoa Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

Lý Quốc Đồng

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

VN

Lê Danh Đức

Bệnh Xá

Nha Sĩ

Lại Minh Đức

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

VN

Lê Minh Đức

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Trần Minh Đức

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Hồ Tấn Đức

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Quách Văn Đức

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Vĩnh Đương

Khoa Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

Nguyễn Hữu Gi

Khoa Toán

Giảng Viên

Nguyễn Lân Giác

Bệnh Xá

Bác Sĩ Trưởng

Hoàng Kim Giám

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Vũ Đình Giang

Khoa Toán

Giảng Viên

Đỗ Văn Giảng

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Phạm Văn Hà

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất


Đỗ Xuân Hài

Khoa Toán

Giảng Viên

Lý Công Hải

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Khoan Hồng Hải

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Vũ Duy Hải

Biên Tập Tờ Đa Hiệu

Nguyễn Hải

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Tôn Thất Hải

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Dương Văn Hai

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Hai

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Hoàng Ngọc Hải

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Ngô Văn Hanh

Khoa Anh Văn

Phụ trách P. Thính Thị

VN

Nguyễn Thượng Hành

Khoa Khoa Học

Trưởng Khoa

Đào Hữu Hạnh

Khoa Cơ Khí

Phụ Tá Trưởng Khoa

Cho đến 1971

Từ Võ Hào

Khoa Điện

Giảng Viên

Cao Cự Hậu

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Trần Xuân Hiền

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Bùi Duy Hiển

Mất

Lê Đức Hiền

Phòng Điều Hành

Trưởng Phòng

Mất

Đinh Văn Hiện

Khoa Toán

Trưởng Phân Khoa

Đõ Ngọc Hiển

Khoa Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

Đặng Đình Hiệp

Khoa Cơ Khí

Trưởng Khoa

Lê Hữu Hiệp

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Đoàn Trọng Hiệp

Khoa Kỷ Thuật

Giảng Viên

Lê Hữu Hiếu

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giang Viên

Dương Thiệu Hiểu

Khoa Điện

Trưởng Khoa

Mất

Nguyễn Phương Hoà

Khoa Điện

Giảng Viên

Nguyễn Hoàng

Khoa Điện

Giảng Viên

Hứa Hoành

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Lâm Văn Hơn

Phòng Điều Hành

Nhân Viên

VN

Trần Văn Hợp

Khoa Điện

Giảng Viên

VN

Trần Cẩm Huân

Công Nghệ

Giảng Viên

Mất

Đặng Huấn

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

VN

Bùi Hùng

Khoa Toán

Giảng Viên

Đặng Mậu Hùng

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Lê Khắc Hùng

Khoa Toán

Giảng Viên

Phạm Đại Hùng

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Lâm Thanh Hùng

Biên Tập Đa Hiệu

Bùi Bá Huy

Khoa Khoa Học

Trưởng Phân Khoa

Phan Công Huỳnh

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Đàm Quang Hưng

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Tiến Ích

Khoa Khoa Học

Trưởng Khoa

Mất

Nguyễn Khàm

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Võ Khanh

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Phan Văn Kha

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Phan Hữu Khả

Phòng Điều Hành

Tr ưởng Phòng

Võ Sĩ Khải

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

VN

Đoàn Văn Khanh

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Ngọc Khánh

Khoa Điện

Giảng Viên

Mất

Thân Khánh

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Tôn Thất Khoát

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Hoàng Khôi

Khoa Cơ Khí

Trưởng Phân Khoa

Mai Đức Khôi

Biên Tập Tờ Đa Hiệu

Nguyễn Bá Khuê

Bệnh Xá

Nha Sĩ

Vũ Khuê

Biên Tập Tờ Đa Hiệu

Mất

Lê Thuần Khương

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Trần Anh Kiệt

Khoa Kỹ Thuật

Giảng Viên

VN

Tạ Bình Kiệt

Khoa Kỹ Thuật

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Hào Kiệt

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Nguyễn Tuấn Kiệt

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Đoàn Quốc Kim

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Ngô Hữu Kỉnh

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Tạ Ký

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Ngọc Kỳ

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Trịnh Lang

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

VN

Đoàn Văn Lang

Khoa Điện

Giảng Viên

VN

Trần Minh Lễ

Khoa Điện

Giảng Viên

VN

Nguyễn Văn Liêm

Khoa Khoa Học

Trưởng Khoa

Mất

Nguyễn Văn Liêm

Khoa Công Chánh

Phụ tá Trưởng Khoa

VN

Tô Thế Liệu

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Phạm Ngọc Loan

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Phạm Đức Long

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Quốc Lập

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Lê Trọng Lập

Khoa Toán

Giảng Viên

Tôn Thất Long

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Lâm Văn Lợi

Khoa Cơ Khí

Trưởng Khoa

Mất

Vũ Đình Lục

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Huỳnh Minh Lượng

Phòng Điều Hành

Trưởng Ban Ấn Loát
 VN

Trần Nho Mai

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Huỳnh Lâm Mậu

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Quang Minh

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Minh

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Trần Minh

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Trương Hồng Minh

Mất

Nguyễn Khắc Minh

Phòng Thí Nghiệm

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Thúc Minh

Khoa Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

Hồ Văn Mười

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Nam

Khoa Khoa Học

Giảng viên

VN

Nguyễn Viết Nam

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Phạm Công Ngân

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Hữu Nghi

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Nguyễn Nho Nghị

Khoa Điện

Giảng Viên

Tôn Thất Nghĩa

Kỹ Thuật Quân Sự

Trưởng Khoa

Lê Văn Nghĩa

Khoa Cơ Khí

Trưởng Phân Khoa

Mất

Nguyễn Xuân Nghiên

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Kế Nghiệp

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Qua Bích Ngọc

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Nguyễn Văn Ngọc

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Đỗ Hữu Ngữ

Khoa Khoa Học

Giảng Viên Dân Chính

Trương Đình Ngữ

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Xuân Nhả

Phòng Điều Hành

Nhân Viên

Lê Văn Nhậm
Khoa Khoa Học Xã Hội
Giảng Viên

Mất

Trần Thành Nhân

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Lê Nhồng

Canh Nông

Giảng Viên

Trần Văn Nhựt

Phòng Thí Nghiệm

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Viết Ninh

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Trương Tiếu Oanh

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Phang Gi Oong

Khoa Anh Văn

Phụ trách P. Thính Thị

Mất

Võ Phả

Khoa Toán

Giảng Viên

Cho đến 1971

Phạm Mậu Phác

Khoa Công Chánh

Trưởng Khoa

Cho đến 1966

Nguyễn Văn Phán

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Mất

Trần Phiên

Khoa Toán

Giảng Viên

Võ Văn Phiêu

Nhà Thi Nghiệm Nặng

Nhân Viên

Lê Thanh Phong

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Văn Phổ

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Nguyễn Kim Phối

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Ngọc Phúc

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Phạm Văn Phúc

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Phục

Khoa Khoa Học

Kỹ Thuật Viên

VN

Lê Phụng

Khoa Toán

Giảng Viên

Lê Đình Phùng

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

VN

Đoàn Văn Phụng

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Võ Phụng

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Huỳnh Long Phước

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Nguyễn Công Quan

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Vương Minh Quan

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Lê Bá Quang

Khoa Toán

Giảng Viên

VN

Phan Gia Quang

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Minh Quang

Khoa Địện

Giảng Viên

Đặng Xuân Quang

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Đặng Văn Quyết

Phòng Thi Nghiệm

Chuyên Viên

Khiếu Văn Quyết

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Tường Quy

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Tôn Thất Quỵ

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Nguyễn Xuân Quỳnh

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng viên

Võ Văn Quýt

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Bùi Đình Rỵ

Khoa Khoa Học

Giảng Viên Dân Chính

VN

Nguyễn Văn Sa

Khoa Công Chánh

Trưởng Khoa

Mất

Tôn Thất Sam

Khoa Khoa Học

Trưởng Phân Khoa

VN

Tạ Huy Sáng

Khoa Điện

Giảng Viên

Nguyễn Hồng Sàng

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

VN

Lê Văn Sét

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Sở

Khoa Anh Văn

Phụ Tá Trưởng Khoa

Mất

Nguyễn Cao Sơn

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Văn Tài

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Trần Văn Tài

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Minh Tâm

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Hồ Thanh Tâm

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Huỳnh Thu Tâm

Khoa Điện

Giảng Viên

Lê Văn Tám

Khoa Công Chánh

Giảng Viên Dân Chính

Bùi Khắc Tân

Khoa Toán

Giảng Viên

Nguyễn Thạc

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên Dân Chính

VN

Nguyễn Thạc

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Đõ Sĩ Thạc

Khoa Ky Thuật Q sự

Giảng Viên

Lê Thúc Thái

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

VN

Nguyễn Đình Thâm

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Võ Văn Thân

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Nguyễn Chí Thanh

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Lê Cảnh Thạnh

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Hoàng Vạn Thạnh

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Huỳnh Hữu Thế

Khoa Toán

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Thi

Khoa Toán

Giảng Viên

VN

Trương Đình Thiên

Khoa Cơ Khí

Trưởng Phân Khoa

Mất

Hoàng Đình Thiệp

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Tràn Quang Thiệt

Hoàng Gia Thịnh

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Nguyễn Hoàng Thịnh

Khoa Điện

Giảng Viên

Hoàng Văn Thịnh

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Phạm Văn Thịnh

Khoa Nhân Văn

Trưởng Khoa

Mất

Hứa Vạng Thọ

Khoa Điện

Giảng Viên

Lê Phước Tho

Khoa Toán

Giảng Viên

Nguyễn Đình Thọ

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Đào Phú Thọ

Khoa Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

Ngô Xuân Thọ

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Dương Công Thơ

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Nguyễn Văn Thời

Khoa Khoa Học Xã Hội

Phụ Tá Trưởng Khoa

Trần Phương Thu

Khoa Anh Văn

Giảng Viên Dân Chính

Lý Công Thuận

Khoa Toán

Trưởng Phân Khoa

Bùi Huy Thuận

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Đoàn Văn Thuận

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Cho đến 1968

Trương Văn Thuận

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Khưu Quang Thuần

Khoa Điện

Giảng Viên

Đõ Đình Thư

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Bùi Thức

Khoa Khoa Học Xã Hội

Trưởng Khoa

Mất
Nguyễn Tiếp Khoa Cơ Khí Giảng Viên Mất

Huỳnh Công Tiết

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Đinh Mạnh Tín

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Dư Thanh Toàn

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Huỳnh Thu Tâm

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Dương Thiệu Toản

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Mất

Đặng Phước Tôi

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Đặng Đình Tòng

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Hoàng Ngọc Trác

Khoa Khoa Học Xã Hội

Trưởng Phân Khoa

Mất

Nguyễn Thanh Trang

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Nguyễn Tiến Trí

Khoa Toán

Giảng Viên

Phan Thanh Tri

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

VN

Nguyễn Hữu Trí

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Phạm Van Trí

Khoa Toán

Giảng Viên

VN

Lâm Vạn Triệt

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Ngọc Triêu

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Vương Tấn Triệu

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Nguyễn Trung Trinh

Khoa Toán

Giảng Viên

Nguyễn Kim Trọng

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Bùi Như Trụ

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Ngọc Trụ

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Lê Trọng Trực

Khoa Công Chánh

Trưởng Phân Khoa

Nguyễn Trường Trực

Khoa Toán

Trưởng Phân Khoa

Trần Xuân Trương

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Lê Quốc Tuấn

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Nguyễn Lê Tuấn

Khoa Khoa Học

Giảng Viên

Hồ Văn Kỳ Tuệ

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Văn Tư

Khoa Cơ Khí

Giảng Viên

Mất

Võ Văn Tửu

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Nguyễn Khắc Tùng

Khoa Anh Văn

Giảng Viên

Mất

Lê Nguyễn Bá Tước

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Nguyễn Văn Tường

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Đinh Quang Tuyến

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Nguyễn Quang Tuyến

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

VN

Nguyễn Hữu Văn

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Đinh Phúc Văn

Thư Viện

Thư Viện Trưỏng

Nguyễn Văn Vầy

Khoa Khoa Học Xã Hội

Giảng Viên

Phạm Kế Viêm

Khoa Toán

Trưởng Khoa

Nguyễn Thanh Xuân

Khoa Anh Văn

Giảng Viên Dân Chính

VN

Trần Ngọc Xuyến

Khoa Công Chánh

Giảng Viên

Mât

Tôn Thất Ý

Khoa Nhân Văn

Giảng Viên

Mất

Lê Yên

Khoa Toán

Giảng Viên

VN

Đào Thiện Yết

Khoa Công Chánh

Trưởng Khoa

Mất