KIM VÂN KIỀU phổ nhạc (Quách Vĩnh Thiện)

Quách Vĩnh Thiện
http://www.thienmusic.com
http://www.youtube.com/user/thienmusic
ACTV
Association Culturelle Traditionnelle Vietnamienne
( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )

Trong nỗ lực bảo tồn kho tàng văn hóa Việt Nam,
ông Quách Vĩnh Thiện, một kỹ sư tin học
và cũng là một nhạc sĩ ở Pháp, đã bỏ ra thời gian 5 năm,
để phổ nhạc cho tác phẩm

KIM VÂN KIỀU

của văn hào Nguyễn Du.

Radio SBS Australie – Tiếng Việt do Vũ Nhuận
thực hiệtrong các ngày:

 

14 Décembre 2010 – Phần 1

21 Décembre 2010 – Phần 2

28 Décembre 2010 – Phần 3

o O o


Truyện Kiều – 01. Thúy Kiều, Thúy Vân – Mélodie Slow Rock :

 http://www.youtube.com/watch?v=MnrnbPF9T84&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 02. Thanh Minh Đạp Thanh – Mélodie Bossa Nova :

http://www.youtube.com/watch?v=bc2tgmkx078&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 03. Hồng Nhan Bạc Mệnh – Mélodie Disco :

http://www.youtube.com/watch?v=s_vzn3ywpoc&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 04. Kim Trọng – Mélodie Pop Ballade :

http://www.youtube.com/watch?v=O01ci4QD2Ww&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 05. Gặp Gở Làm Chi – Mélodie Boléro :

http://www.youtube.com/watch?v=XUyZSkHf7NI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDiqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 06. Kiếp Nhân Duyên – Mélodie Arpège:

http://www.youtube.com/watch?v=2UTpy7Zy_BY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 07. Mộng Triệu Mạch Tương – Mélodie Slow :

http://www.youtube.com/watch?v=osPTOU3xQCM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 08. Kim Trọng , Thúy Kiều – Mélodie Ballade :

http://www.youtube.com/watch?v=y4pSG2JyM74&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 09. Rày Gió Mai Mưa – Mélodie Tango :

http://www.youtube.com/watch?v=evVIx4WaZS4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 10. Lượng Xuân – Mélodie Ballade :

http://www.youtube.com/watch?v=dAjij1B6jvU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 11. Lửa Hương – Mélodie Boléro :

http://www.youtube.com/watch?v=_YiV8tT5mvA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 12. Lòng Xuân – Mélodie Cha Cha Cha :

http://www.youtube.com/watch?v=ny2lZCnnKz4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 13. Chung Tử Kỳ – Mélodie Bossa Nova :

http://www.youtube.com/watch?v=2Tg9-G7_SIE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 14. Liêu Dương – Mélodie Soul, Ballade :

http://www.youtube.com/watch?v=h-gkxd1m3oU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 15. Ba Đông – Mélodie Slow Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=aNfiCCH0WRs&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 16. Bên Tình Bên Hiếu – Mélodie Cha Cha Cha :

http://www.youtube.com/watch?v=kO6V-8SbllQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 17. Ép Cung Cầm Nguyệt – Mélodie Lambada :

http://www.youtube.com/watch?v=FSloD3dMWNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 18 – Tơ Duyên – Mélodie Pop Music :

http://www.youtube.com/watch?v=vvUOc-1SbXI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 19. Mảnh Hương Nguyền – Mélodie Pop Marley :

http://www.youtube.com/watch?v=pc9WNV4WgVw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 20. Mã Giám Sinh – Mélodie Cha Cha Cha :

http://www.youtube.com/watch?v=EjR8WCIv1_0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 21. Tú Bà – Mélodie Slow Rock, Ca Trù :

http://www.youtube.com/watch?v=aZxgjlhUnWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 22. Đoạn Trường – Mélodie Ballade :

http://www.youtube.com/watch?v=_SJhrRJNRuk&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 23. Gương Nhật Nguyệt – Mélodie Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=S_7P-sFUyl8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 24. Lầu Xanh – Mélodie Pop Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=LZ90RCRtrCg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 25. Phong Trần – Mélodie Salsa, Flamenco:

http://www.youtube.com/watch?v=ovIiI65hxQo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 26. Túc Nhân – Mélodie Samba :

http://www.youtube.com/watch?v=QvuJ1crUnVE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 27. Buồn Trông – Mélodie Ballade / Jazz :

http://www.youtube.com/watch?v=g3-_lJ55RZg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 28. Sở Khanh – Mélodie Bossa Nova :

http://www.youtube.com/watch?v=Era8rKhSo0s&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 29. Phù Dung – Mélodie Tango:

http://www.youtube.com/watch?v=34urn5oZV60&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 30. Quyến Gió Rủ Mây – Mélodie Slow / Twist :

http://www.youtube.com/watch?v=MKJaS8um-xA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 31. Tống Ngọc Tràng Khanh – Mélodie Mambo:

http://www.youtube.com/watch?v=aGlVZ88Kl_E&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 32. Chương Đài – Mélodie Slow / Rock:

http://www.youtube.com/watch?v=dG7oRmie6nM&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 33. Thúc Sinh – Mélodie Slow:

http://www.youtube.com/watch?v=2xgC2uRxpcE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 34. Phận Bèo Mây – Mélodie Slow / Swing :

http://www.youtube.com/watch?v=4g7yACSoHXU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 35. Đêm Ngắn Tình Dài – Mélodie Ballade / Salsa:

http://www.youtube.com/watch?v=znCjuPPOUgI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 36. Tay Đã Nhúng Chàm – Mélodie Bolero / Mambo :

http://www.youtube.com/watch?v=R06pEaB66N8&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 37. Tài Tử Giai Nhân – Mélodie Flamenco:

http://www.youtube.com/watch?v=XEmIlNm668I&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 38. Yếm Thắm Trôn Kim – Mélodie Slow Rock / Twist :

http://www.youtube.com/watch?v=xnXLVpqZSnA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 39. Trăng Hoa – Mélodie Bossa Nova / Salsa:

http://www.youtube.com/watch?v=3jfGd5M51qw&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 40. Càng Mặn Càng Nồng – Mélodie Samba :

http://www.youtube.com/watch?v=P6B00ROoDgY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 41. Lâm Tri – Mélodie Rock and Roll :

http://www.youtube.com/watch?v=945iHO2H-OI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 42. Phi Phù Trí Quỷ – Mélodie Slow / Pop Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=PjZTdFtB0s4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 43. Tam Đảo Cửu Tuyền – Mélodie Boston / Valse :

http://www.youtube.com/watch?v=gBAYPQN3MtQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 44. Túc Trái Tiền Oan – Mélodie Ballade / Rock Lente :

http://www.youtube.com/watch?v=b7ZCYoU7H10&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 45. Tương Phùng – Mélodie Moderator / Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=m-9ymM3lf5o&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 46. Phách Lạc Hồn Xiêu – Mélodie Slow / Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=6xzUGJ4-7CI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 47. Loan Phòng – Mélodie Arpège / Pop Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=ECOqYLKHUig&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 48. Trạc Tuyền – Mélodie Ballade / Hip Hop:

http://www.youtube.com/watch?v=la–DbZeUNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 49. Thiếp Lan Đình – Mélodie Rock Lente / Pop Rock:

http://www.youtube.com/watch?v=MQ7GCx1VpR4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 50. Kim Ngân – Mélodie Arpège / Cha Cha Cha:

http://www.youtube.com/watch?v=13HpXqBYk-M&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 51. Hằng Thủy – Mélodie Valse :

http://www.youtube.com/watch?v=Q1_NyhcKlmI&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 52. Thành Hoàng Thổ Công – Mélodie Slow / Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=KINXgKuoFoE&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 53 . Râu Hùm Hàm Én – Mélodie Rock Lente / Pop Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=Qpc2S7xyOqQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 54. Cá Chậu Chim Lồng – Mélodie Samba / Mambo :

http://www.youtube.com/watch?v=B04eMykWIP0&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 55. Cung Nga – Mélodie Fox / Pop Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=f2-J5csnTqU&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 56. Phượng Liễn Loan Nghi – Mélodie Rhumba :

http://www.youtube.com/watch?v=i2PBaE1qJWA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 57. Nghĩa Trọng Nghìn Non – Mélodie Ballade / Samba :

http://www.youtube.com/watch?v=xprj8JDYYic&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 58. Hại Nhân Nhân Hại – Mélodie Ballade / Lambada :

http://www.youtube.com/watch?v=J3uQSxcquJ4&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 59. Tiền Định – Mélodie Valse :

http://www.youtube.com/watch?v=aPPaguVYBXo&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 60. Gấm Vóc – Mélodie Arpède / Cha Cha Cha :

http://www.youtube.com/watch?v=P7kFsyZpQDA&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 61. Thành Hạ Yêu Minh – Mélodie Blue / Tango :

http://www.youtube.com/watch?v=_aBTnMkS_bg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 62. Hương Lửa Ba Sinh – Mélodie Valse Jazz :

http://www.youtube.com/watch?v=YMmOYn3OjNQ&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 63. Tơ Đào – Mélodie Blue / Rock and Roll :

http://www.youtube.com/watch?v=I8O3m9wzmKg&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 64. Nghiệp Duyên – Mélodie Rock Lente / Mambo :

http://www.youtube.com/watch?v=ZFzeylD6E-Y&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 65. Phách Quế Hồn Mai – Rock Lente / Salsa :

http://www.youtube.com/watch?v=qp9PjtmBtYY&feature=BFa&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Truyện Kiều – 66. Phù Tang – Mélodie Charleston :

http://www.youtube.com/watch?v=mE4467mhKkc&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&feature=plcp&noredirect=1

Truyện Kiều – 67. Lai Sinh – Mélodie Blue / Rock Lente :

http://www.youtube.com/watch?v=ZgpshRnsQk8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 68. Lâm Thanh – Mélodie Ballade / Rhumba :

http://www.youtube.com/watch?v=t1_ADcpRM0M&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2&feature=plcp

Truyện Kiều – 69. Châu Trần – Mélodie Slow / Pop Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=1IQkh9AQwXs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 70. Động Địa Kinh Thiên – Mélodie Arpède / Mambo :

http://www.youtube.com/watch?v=FszlGyyOvX4&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 71. Chiêu Hồn – Mélodie Ballade / Samba :

http://www.youtube.com/watch?v=4jOGrvrIkDE&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 72. Minh Dương – Mélodie Valse :

http://www.youtube.com/watch?v=pKfg9wxUMUY&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 73. Tái Thế Tương Phùng – Mélodie Swing / Hard Rock :

http://www.youtube.com/watch?v=hTNotM_JF8w&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 74. Vật Đổi Sao Dời – Mélodie Slow / Bollero :

http://www.youtube.com/watch?v=9t4N5t32GtU&feature=channel&list=UL

Truyện Kiều – 75. Đáy Biển Mò Kim– Mélodie Bolléro :

http://www.youtube.com/watch?v=fuZTzHTLrpQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 76. Khổ Tận Cam Lai – Mélodie Blue / Rock and Roll :

http://www.youtube.com/watch?v=ruDgQOrW1oo&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 77. Chữ Tài Chữ Mệnh – Mélodie Slow / Mambo :

http://www.youtube.com/watch?v=mMLXlC0xX14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Truyện Kiều – 78. Chữ Tài Chữ Mệnh – Vọng Cổ

http://www.youtube.com/watch?v=_24oFcV_gYQ&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Advertisements

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s