Danh sách Gia Đình Cựu Gs Văn Hoá Vụ

(Tổng số đã phục vụ: 310)

1 Trần Ngọc Huyến Chỉ Huy Trưởng / VHVT Mất
2 Ngô Văn Dzoanh Văn Hoá Vụ Trưỏng Mất
3 Nguyễn Phước Ưng Hiến Văn Hoá Vụ Trưởng
4 Nguyễn Văn Huệ Văn Hoá Vụ Trưởng
5 Nguyễn Vân Văn Hoá Vụ Trưởng
6 Đỗ Văn Mai Văn Hoá Vụ Phó
7 Nguyễn Hữu Thông Văn Hóa Vụ Phó Mất
8 Lâm Nhật An Khoa Điện Trưởng Khoa
9 Ngô Phước An Khoa Khoa Học Giảng Viên
10 Phan Thuận An Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
11 Nguyễn Trọng An Khoa Cơ Khí Giảng Viên Mất
12 Bùi Đức Ân Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
13 Nguyễn Trọng Ân Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
14 Nguyễn Văn Ẩn Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
15 Trần Kim Anh Khoa Anh Văn Giảng Viên
16 Lê Văn Anh Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
17 Nguyễn Văn Bá Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
18 Nguyễn Bào Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
19 Trần Thành Bảo Khoa Công chánh Giảng Viên VN
20 Trịnh Ngọc Bằng Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
21 Trần Huy Bích Khoa Học Xã Hội GiảngViên
22 Thân Trọng Bình KhoaToán Giảng Viên VN
23 Phùng Văn Bộ Khoa Điện Trưởng Phân Khoa
24 Nguyễn Trọng Bối KhoaToán Giảng Viên
25 Nguyễn Ngọc Bội Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
26 Lê Đình Cai Khoa Nhân Văn Giảng Viên
27 Bùi Cảnh Khoa Nhân Văn Giảng Viên Dân Chính Mất
28 Bùi Mạnh Cần Khoa Công Chánh
29 Huỳnh Bá Cầu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
30 Nguyễn Hữu Cầu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
31 Nguyễn Trung Chánh Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
32 Văn Minh Châu Phòng Thí Nghiệm Chuyên Viên
33 Hồ Văn Châu Khoa Khoa Học Giảng viên VN
34 Hoàng Trân Châu Khoa Điện Giảng Viên VN
35 Nguyễn Văn Chỉnh Khoa Điện Giảng Viên
36 Vũ KimChu Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
37 Trương Kim Chung Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
38 Lê Chức Khoa Khoa Học Giảng Viên
39 Trần Như Chương Khoa Nhân Văn Trưởng Khoa Mất
40 Ng Quốc Chương Khoa Điện Giảng Viên VN
41 Lê Văn Chương Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
42 Phan Đình Công Thư Viện Quản Thủ
43 Phan Tấn Công Khoa Anh Văn Giảng Viên
44 Nguyễn Ngọc Cương Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa Mất
45 Vũ Ngô Cường Khoa Nhân Văn Giảng Viên
46 Lê Việt Cường Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
47 Phạm Quốc Cường Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
48 Trương Minh Danh
49 Nguyễn Minh Diễm Khoa Học Xã Hội Giảng Viên  Mất
50 Tôn Thất Diên Khoa Anh Văn Trưởng Khoa
51 Nguyễn Văn Diệp Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
52 Châu Diêm Diệu Khoa Khoa Học Giảng Viên
53 Nguyễn Xuân Diệu Khoa Điện Trưởng Khoa
54 Bùi Bách Diệp Khoa Khoa Học Giảng Viên
55 Lâm Văn Do Khoa Nhân Văn Trưởng Khoa
56 Trần Lưu Duyệt Khoa Công Chánh Giảng Viên
57 Từ Bộ Du Khoa Điện Giảng Viên VN
58 Hoàng Gia Dũng Khoa Nhân Văn Giảng viên
59 Hồ Tấn Đa Khoa Công Chánh Giảng Viên
60 Nguyễn Văn Đài Khoa Nhân Văn Giảng Viên
61 Tống Phước Đáng Phòng Điều Hành Trưởng Phòng
62 Nguyễn Thượng Đào Khoa Khoa Học Trưởng Phân Khoa
63 Nguyễn Thụy Đào Kỹ Thuật Quân Sự Giảng Viên
64 Trịnh Tiến Đạt Khoa Toán Giảng Viên
65 Lê Triệu Đẩu Khoa Cơ Khí Trưởng Khoa 1967
66 Võ Đệ P. Thi Nghiệm Vật Lý Trưởng Phòng
67 Phan Điện Khoa Công Chánh Trưởng Khoa
68 Nguyễn Thanh Điệp Khoa Điện Giảng Viên
69 Nguyễn Đúc Định Khoa Khoa Học Giảng Viên
70 Nghiêm Xuân Đốc Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
71 Lý Quốc Đồng Khong Khoa Học Giảng Viên VN
72 Lê Danh Đức Bệnh Xá Nha Sĩ
73 Lại Minh Đức Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
74 Lê Minh Đức Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
75 Trần Minh Đức Khoa Công Chánh Giảng Viên
76 Hồ Tấn Đức Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
77 Quách Văn Đức Khoa Công Chánh Giảng Viên
78 Vĩnh Đương Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa
79 Nguyễn Hữu Gi Khoa Toán Giảng Viên
80 Nguyễn Lân Giác Bệnh Xá Bác Sĩ Trưởng
81 Hoàng Kim Giám Khoa Học Xã Hội Giảng Viên  Mất
82 Vũ Đình Giang Khoa Toán Giảng Viên
83 Đỗ Văn Giảng Khoa Toán Giảng Viên Mất
84 Phạm Văn Hà Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất 2013
85 Đỗ Xuân Hài Khoa Toán Giảng Viên
86 Lý Công Hải Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
87 Khoan Hồng Hải Khoa Anh Văn Giảng Viên
88 Vũ Duy Hải Biên Tập Tờ Đa Hiệu
89 Nguyễn Hải Khoa Toán Giảng Viên Mất
90 Tôn Thất Hải Khoa Cơ Khí Giảng Viên
91 Dương Văn Hai Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
92 Nguyễn Văn Hai Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
93 Hoàng Ngọc Hải Khoa Toán Giảng Viên VN
94 Ngô Văn Hanh Khoa Anh Văn Phụ trách P. Thính Thị VN
95 Nguyễn Thượng Hành Khoa Khoa Học Trưởng Khoa
96 Đào Hữu Hạnh Khoa Cơ Khí Phụ Tá Trưởng Khoa 1971
97 Từ Võ Hào Khoa Điện Giảng Viên
98 Cao Cự Hậu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
99 Tràn Xuân Hiền Khoa Nhân Văn Giảng Viên
100 Bùi Duy Hiển Mất
101 Lê Đức Hiền Phòng Điều Hành Trưởng Phòng Mất
102 Đinh Văn Hiện Khoa Toán Trưởng Phân Khoa
103 Đõ Ngọc Hiển Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa
104 Đặng Đình Hiệp Khoa Cơ Khí Trưởng Khoa
105 Lê Hữu Hiệp Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
106 Đoàn Trọng Hiệp Khoa Kỷ Thuật Giảng Viên
107 Lê Hữu Hiếu Khoa Học Xã Hội Giang Viên
108 Dương Thiệu Hiểu Khoa Điện Trưởng Khoa Mất
109 Nguyễn Phương Hoà Khoa Điện Giảng Viên
110 Nguyễn Hoàng Khoa Điện Giảng Viên
111 Hứa Hoành Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
112 Lâm Văn Hơn Phòng Điều Hành Nhân Viên VN
113 Trần Văn Hợp Khoa Công Chánh Giảng Viên VN
114 Trần Cẩm Huân Công Nghệ Giảng Viên Mất
115 Đặng Huấn Khoa Công Chánh Giảng Viên VN
116 Bùi Hùng Khoa Toán Giảng Viên
117 Đặng Mậu Hùng Khoa Khoa Học Giảng Viên
118 Lê Khắc Hùng Khoa Toán Giảng Viên
119 Phạm Đại Hùng Khoa Khoa Học Giảng Viên
120 Lâm Thanh Hùng Biên Tập Đa Hiệu
121 Bùi Bá Huy Khoa Khoa Học Trưởng Phân Khoa
122 Phan Công Huỳnh Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
123 Đàm Quang Hưng Khoa Toán Giảng Viên
124 Nguyễn Tiến Ích Khoa Khoa Học Giảng Viên
125 Nguyễn Khàm Khoa Anh Văn Giảng Viên
126 Võ Khanh Khoa Khoa Học Giảng Viên
127 Phan Văn Kha Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
128 Phan Hữu Khả Phòng Điều Hành Tr ưởng Phòng
129 Võ Sĩ Khải Khoa Anh Văn Giảng Viên VN
130 Đoàn Văn Khanh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
131 Nguyễn Ngọc Khánh Khoa Điện Giảng Viên Mất
132 Tôn Thất Khoát Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
133 Hoàng Khôi Khoa Cơ Khí Trưởng Phân Khoa
134 Mai Đức Khôi Biên Tập Tờ Đa Hiệu
135 Nguyễn Bá Khuê Bệnh Xá Nha Sĩ
136 Vũ Khuê Biên Tập Tờ Đa Hiệu Mất
137 Lê Thuần Khương Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
138 Trần Anh Kiệt Khoa Kỹ Thuật Giảng Viên VN
139 Tạ Bình Kiệt Khoa Kỹ Thuật Giảng Viên Mất
140 Nguyễn Hào Kiệt Khoa Cơ Khí Giảng Viên
141 Nguyễn Tuấn Kiệt Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
142 Đoàn Quốc Kim Khoa Khoa Học Giảng Viên
143 Ngô Hữu Kỉnh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
144 Tạ Ký Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
145 Nguyễn Ngọc Kỳ Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
146 Trịnh Lang Khoa Công Chánh Giảng Viên VN
147 Đoàn Văn Lang Khoa Điện Giảng Viên VN
148 Lê Trọng Lập Khoa Toán Giảng Viên 1966
149 Trần Minh Lễ Khoa Điện Giảng Viên VN
150 Nguyễn Văn Liêm Khoa Khoa Học Trưởng Khoa Mất
151 Nguyễn Văn Liêm Khoa CôngChánh Giảng Viên VN
152 Tô Thế Liệu Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
153 Phạm Ngọc Loan Khoa Cơ Khí Giảng Viên
154 Phạm Đức Long Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
155 Nguyễn Quốc Lập Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
156 Lê Trọng Lập Khoa Toán Giảng Viên
157 Tôn Thất Long Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
158 Lâm Văn Lợi Khoa Cơ Khí Trưởng Khoa Mất
159 Vũ Đình Lục Khoa Toán Giảng Viên Mất
160 Lương Tấn Lực Khoa Anh Văn Giảng Viên
161 Huỳnh Minh Lượng Phòng Điều Hành Trưởng Ban Ấn Loát VN
162 Trần Nho Mai Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
163 Huỳnh Lâm Mậu Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
164 Nguyễn Quang Minh Khoa Anh Văn Giảng Viên
165 Nguyễn Văn Minh Khoa Khoa Học Giảng Viên
166 Trần Minh Khoa Anh Văn Giảng Viên
167 Trương Hồng Minh Mất
168 Nguyễn Khắc Minh Phòng Thí Nghiệm Giảng Viên Mất
169 Nguyễn Thúc Minh Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
170 Hồ Văn Mười Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
171 Nguyễn Văn Nam Khoa Khoa Học Giảng viên VN
172 Nguyễn Viết Nam Khoa Khoa Học Giảng Viên
173 Phạm Công Ngân Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
174 Nguyễn Hữu Nghi Khoa Công Chánh Giảng Viên
175 Nguyễn Nho Nghị Khoa Điện Giảng Viên
176 Tôn Thất Nghĩa Kỹ Thuật Quân Sự Trưởng Khoa
177 Lê Văn Nghĩa Khoa Cơ Khí Trưởng Phân Khoa Mất
178 Nguyễn Xuân Nghiên Khoa Toán Giảng Viên Mất
179 Nguyễn Kế Nghiệp Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
180 Qua Bích Ngọc Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
181 Nguyễn Văn Ngọc Khoa Cơ Khí Giảng Viên
182 Đỗ Hữu Ngữ Khoa Khoa Học Giảng Viên Dân Chính
183 Trương Đình Ngữ Khoa Toán Giảng Viên Mất
184 Nguyễn Xuân Nhả Phòng Điều Hành Nhân Viên
185 Lê Văn Nhậm Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
186 Trần Thành Nhân Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
187 Lê Nhồng Canh Nông Giảng Viên
188 Trần Văn Nhựt Phòng Thí Nghiệm Giảng Viên Mất
189 Nguyễn Viết Ninh Khoa Nhân Văn Giảng Viên
190 Trương Tiếu Oanh Khoa Anh Văn Giảng Viên VN
191 Phang Gi Oong Khoa Anh Văn Phụ trách P. Thính Thị Mất
192 Võ Phả Khoa Toán Giảng Viên 1971
193 Phạm Mậu Phác Khoa Công Chánh Trưởng Khoa 1966
194 Nguyễn Văn Phán Khoa Cơ Khí Giảng Viên Mất
195 Trần Phiên Khoa Toán Giảng Viên
196 Võ Văn Phiêu Nhà Thi Nghiệm Nặng Nhân Viên
197 John P. Le Phong Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
198 Nguyễn Văn Phổ Khoa Công Chánh Giảng Viên
199 Nguyễn Kim Phối Khoa Toán Giảng Viên Mất
200 Nguyễn Ngọc Phúc Khoa Anh Văn Giảng Viên
201 Phạm Văn Phúc Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
202 Nguyễn Văn Phục Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Viên VN
203 Lê Phụng Khoa Toán Giảng Viên
204 Lê Đình Phùng Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
205 Đoàn Văn Phụng Khoa Khoa Học Giảng Viên
206 Võ Phụng Khoa Anh Văn Giảng Viên
207 Huỳnh Long Phước Khoa Khoa Học Giảng Viên
208 Nguyễn Công Quan Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
209 Vương Minh Quan Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
210 Lê Bá Quang Khoa Toán Giảng Viên VN
211 Phan Gia Quang Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
212 Nguyễn Minh Quang Khoa Địện Giảng Viên
213 Đặng Xuân Quang Khoa Nhân Văn Giảng Viên
214 Đặng Văn Quyết Phòng Thi Nghiệm Chuyên Viên
215 Khiếu Văn Quyết Khoa Toán Giảng Viên VN
216 Nguyễn Tường Quy Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
217 Tôn Thất Quỵ Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
218 Nguyễn Xuân Quỳnh Khoa Học Xã Hội Giảng viên
219 Võ Văn Quýt Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
220 Bùi Đình Rỵ Khoa Khoa Học Giảng Viên Dân Chính VN
221 Nguyễn Văn Sa Khoa Công Chánh Trưởng Khoa Mất
222 Tôn Thất Sam Khoa Khoa Học Trưởng Phân Khoa VN
223 Tạ Huy Sáng Khoa Điện Giảng Viên
224 Nguyễn Hồng Sàng Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
225 Lê Văn Sét Khoa Anh Văn Giảng Viên VN
226 Nguyễn Văn Sở Khoa Anh Văn Phụ Tá Trưởng Khoa  Mất
227 Nguyễn Cao Sơn Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
228 Nguyễn Văn Tài Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
229 Trần Văn Tài Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
230 Nguyễn Tiến Trí Khoa Toán Giảng Viên
231 Nguyễn Văn Tường Khoa Nhân Văn Giảng Viên
232 Nguyễn Minh Tâm Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
233 Hồ Thanh Tâm Khoa Nhân Văn Giảng Viên
234 Huỳnh Thu Tâm Khoa Điện Giảng Viên
235 Lê Văn Tám Khoa Công Chánh Giảng Viên Dân Chính
236 Bùi Khắc Tân Khoa Toán Giảng Viên
237 Nguyễn Thạc Khoa Cơ Khí Giảng Viên Dân Chính VN
238 Đõ Sĩ Thạc Khoa Ky Thuật Q sự Giảng Viên
239 Lê Thúc Thái Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
240 Nguyễn Đình Thâm Khoa Anh Văn Giảng Viên
241 Võ Văn Thân Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
242 Nguyễn Chí Thanh Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
243 Lê Cảnh Thạnh Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
244 Hoàng Vạn Thạnh Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
245 Huỳnh Hữu Thế Khoa Toán Giảng Viên Mất
246 Nguyễn Văn Thi Khoa Toán Giảng Viên VN
247 Trương Đình Thiên Khoa Cơ Khí Trưởng Phân Khoa Mất
248 Hoàng Đình Thiệp Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
249 Tràn Quang Thiệt
250 Hoàng Gia Thịnh Khoa Công Chánh Giảng Viên
251 Nguyễn Hoàng Thịnh Khoa Điện Giảng Viên
252 Hoàng Văn Thịnh Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
253 Phạm Văn Thịnh Khoa Nhân Văn Trưởng Khoa
254 Hứa Vạng Thọ Khoa Điện Giảng Viên
255 Lê Phước Tho Khoa Toán Giảng Viên
256 Nguyễn Đình Thọ Khoa Khoa Học Giảng Viên
257 Đào Phú Thọ Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa
258 Ngô Xuân Thọ Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
259 Dương Công Thơ Khoa Khoa Học Giảng Viên
260 Nguyễn Văn Thời Khoa Học Xã Hội Phụ Tá Trưởng Khoa
261 Trần Phương Thu Khoa Anh Văn Giảng Viên Dân Chính
262 Lý Công Thuận Khoa Toán Trưởng Phân Khoa
263 Bùi Huy Thuận Khoa Cơ Khí Giảng Viên
264 Đoàn Văn Thuận Khoa Nhân Văn Giảng Viên 1968
265 Trương Văn Thuận Khoa Anh Văn Giảng Viên
266 Khưu Quang Thuần Khoa Điện Giảng Viên
267 Đõ Đình Thư Khoa Công Chánh Giảng Viên Mất
268 Nguyễn Bùi Thức Khoa Học Xã Hội Trưởng Khoa Mất
269 Nguyễn Tiếp Khoa Cơ Khí Giảng Viên
270 Huỳnh Công Tiết Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
271 Đinh Mạnh Tín Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
272 Dư Thanh Toàn Khoa Khoa Học Giảng Viên
273 Huỳnh Thu Tâm Khoa Cơ Khí Giảng Viên
274 Dương Thiệu Toản Khoa Cơ Khí Giảng Viên
275 Đặng Phước Tôi Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
276 Đặng Đình Tòng Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
277 Hoàng Ngọc Trác Khoa Học Xã Hội Trưởng Phân Khoa Mất
278 Nguyễn Thanh Trang Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
279 Phan Thanh Tri Khoa Khoa Học Giảng Viên VN
280 Nguyễn Hữu Trí Khoa Nhân Văn Giảng Viên
281 Nguyễn Tiến Trí Khoa Toán Giảng Viên
282 Phạm Van Trí Khoa Toán Giảng Viên VN
283 Lâm Vạn Triệt Khoa Khoa Học Giảng Viên Mất
284 Nguyễn Ngọc Triêu Khoa Công Chánh Giảng Viên
285 Vương Tấn Triệu Khoa Nhân Văn Giảng Viên
286 Nguyễn Trung Trinh Khoa Toán Giảng Viên
287 Nguyễn Kim Trọng Khoa Anh Văn Giảng Viên
288 Bùi Như Trụ Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
289 Nguyễn Ngọc Trụ Khoa Học Xã Hội Giảng Viên Mất
290 Lê Trọng Trực Khoa Công Chánh Trưởng Phân Khoa
291 Nguyễn Trường Trực Khoa Toán Trưởng Phân Khoa
292 Trần Xuân Trương Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
293 Lê Quốc Tuấn Khoa Nhân Văn Giảng Viên
294 Nguyễn Lê Tuấn Khoa Khoa Học Giảng Viên
295 Hồ Văn Kỳ Tuệ Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
296 Nguyễn Văn Tư Khoa Cơ Khí Giảng Viên VN
297 Võ Văn Tửu Khoa Công Chánh Giảng Viên
298 Nguyễn Khắc Tùng Khoa Anh Văn Giảng Viên Mất
299 Lê Nguyễn Bá Tước Khoa Nhân Văn Giảng Viên
300 Đinh Quang Tuyến Khoa Nhân Văn Giảng Viên
301 Nguyễn Quang Tuyến Khoa Nhân Văn Giảng Viên VN
302 Nguyễn Hữu Văn Khoa Nhân Văn Giảng Viên
303 Đinh Phúc Văn Thư Viện Thư Viện Trưỏng
304 Nguyễn Văn Vầy Khoa Học Xã Hội Giảng Viên
305 Phạm Kế Viêm Khoa Toán Trưởng Khoa
306 Nguyễn Thanh Xuân Khoa Anh Văn Giảng Viên Dân Chính VN
307 Trần Ngọc Xuyến Khoa Công Chánh Giảng Viên Mât
308 Tôn Thất Ý Khoa Nhân Văn Giảng Viên Mất
309 Lê Yên Khoa Toán Giảng Viên VN
310 Đào Thiện Yết Khoa Công Chánh Trưởng Khoa Mất

9 thoughts on “Danh sách Gia Đình Cựu Gs Văn Hoá Vụ

 1. Anh Vinh Duong oi!
  Anh Nguyen Thanh Xuan, Giang Vien Dan Chinh Khoa Sinh Ngu hien dang o VN. Toi co noi chuyen voi anh qua DT nam ngoai.

  Con anh Bui Bach Diep, toi nghe noi anh may o Phap cung kha lau roi. Co ai da lien lac duoc voi anh ay khong?

  • Anh Trọng thân,
   Đã bổ túc một vài chi tiết về anh Xuân do anh cho biết. Anh Bùi Bách Diệp không phải ở Pháp mà ở Belgique.
   Anh có qua Cali một lần cách đây 3 năm nhưng không liên lạc với ai cả, đến khi anh về rồi mới biết. Vào trang nhà có ý kiến xây dựng gì xin anh cứ góp ý. Cám ơn anh nhiều.

  • Tôi , Bui Bach Diệp , hiện ở Bruxelles Belgique , mong liên lạc được với anh em .
   Điện thoại 33 7322549

   • Xin sửa lại , số điện thoại là 327322549 ( không phải 33 … )

 2. Đương thân,
  Hình như trong danh sách thiếu tên Anh Thông, trưởng Khoa Toán.
  Anh ấy bị tai biến mạch máu não sau 75 và được định cư tại Salt Lake city và mất chừng một năm sau.
  Tên Anh là Nguyễn Hữu Thông.

  • Anh Hạnh,
   Tên của anh Nguyễn Hưũ Thông có trong danh sách rồi, vì anh Thông là Văn Hóa Vụ Phó nên Không ghi Khoa nào đó thôi. Bản Tin vẫn thường liên lạc với aí nữ của anh Thông để gửi những bài viết của anh Thông theo lời yêu cầu của cô ta. Cám ơn anh Hạnh đã góp ý cho trang mạng.

 3. Anh Duong oi:
  Khoa Cong Chanh co AH Le Van Tam (dau sac), KTS, giao su dan chinh, hien dinh cu tai Duc, toi khong nho co AH Tam (dau mu).
  Trong gioi GS tre co Nguyen Ngoc Ky (Mat tai San Jose) con co AH Nguyen Khanh len truoc AH Ky, toi khong biet dia chi.
  Than – Doc

  • Anh Đốc,
   Cám ơn anh đã bổ túc những sai lầm và thiếu sót trong danh sách “Gia Đình Cựu Giáo Sư VHV”. Ban biên tập đã chỉnh lại cho đúng rồi. Cũng nhờ các anh cung cấp thêm những gì các anh biết nên mới có được một danh sách khá chính xác như hiện nay. Thành thật cám ơn sự quan tâm góp ý của anh cho trang nhà VHV.

 4. O Khoa Cong Chanh Toi nho co anh Tha^n Kha’nh, Thieu uy, da ngam den, cao trung binh, dang nguoi gan giong Ho Tan Da, Toi nho rat ro la Than Khanh khong phai Nguyen Khanh nhu anh Nghiem Xuan Doc noi. Co lan toi da hoi Nguyen Thuc Minh co nho Than Khanh khong, nhung Minh khong nho
  Le thuc Thai

Bạn đọc góp ý:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s